Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 3)

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 3)

Bánh xe luân lưu lại đến Giáp Tý, tùy hoàn cảnh, tùy thời gian, bình dị may mắn vẫn là biểu tượng của Giáp Tý, tuyệt không một khắc chế. Rồi Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần tuần tự nối nhau bất tuyệt.

Ngắm nhìn sự chuyển dịch giữa 6 con Giáp, nhận thấy có 2 đường lối riêng biệt:

1. Từ Giáp Tý bước qua Giáp Tuất, từ Giáp Tuất sang Giáp Thân, từ Giáp Ngọ nhảy tới Giáp Thìn, từ Giáp Thìn biến thành Giáp Dần là tất cả những khách chế ghê gớm.

2. Còn từ Giáp Thân sang Giáp Ngọ, Giáp Dần sang Giáp Tý là tình tương sinh đằm thắm. Nguyên tắc

Giáp Tuất (Hỏa) khắc Giáp Tý (Kim)

Giáp Thân (Thủy) khắc Giáp Tuất (Hỏa)

Giáp Ngọ (Kim) sinh Giáp Thân (Thủy)

Giáp Thìn (Hỏa) khắc Giáp Ngọ (Kim)

Giáp Dần (Thủy) khắc Giáp Thìn (Hỏa)

Giáp Tý (Kim) sinh Giáp Dần (Thủy)

Ngày nay đời sống vật chất nhờ được khoa học tiến bộ, tuy có bỏ cách xa ngày xưa muôn vạn dặm, thiết tưởng phần tinh thần không thể không giống nhau ở mỗi hoàn cảnh phải ưu tư hay đắc ý.

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 3)

Những trại thái diễn biến của 6 chữ giáp (Phần 3)

Một lá số dễ làm người học lầm lạc cho là:

1. Vô chính diệu đắc Tam Không.

2. Có tâm hồn từ bi bác ái.

Mệnh ở cung Thân vô chính diệu có Thiên Không, Địa Không, Thiên Di ở Dần có cả Tuần và Triệt, Thiếu Dương, Hồng Loan, Cô Thần đều ở Mệnh. Sự thật Hồng Không vẫn là sắc sắc không không. Thiếu ,Dương, Thiên Không, Cô Thần là bác ái, nhưng ở đây còn ẩn nấp Lưu Hà, Kiếp Sát, nhất là Thủy Mệnh thì Lưu Hà là chủ nhân cùng với Kiếp Sát là một thứ giọng kìm quá bán phụ ta thêm Không Kiếp đầu đắc địa. Bản Mệnh vốn ráo riết (Dương cung) thêm cả một hàng sát tính đầu có phải là từ bi.

Đây là vô chính diệu kiến Tam Không. Cuộc đời phú quí (có Khoa Quyền Lộc) như giấc mộng hoàng lương, Mệnh Thủy không bao giờ được vô chính diệu đắc nhất Nhị Tam Không. Chỉ một tuổi Hỏa mà thôi.

Càn khôn nhất hí trường Nhân sinh thị bi kịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *