Tử vi chính thị đích tôn của dịch lý

TỬ VI CHÍNH THỊ ĐÍCH TÔN CỦA DỊCH LÝ

Dịch lý là môn triết học thâm căn của Á Đông quán triệt vũ trụ của cả hai thể cách tượng hình là thời gian, với cơ bản rất đơn giản và m Dương và Ngũ Hành. Nhất là sau ngày 2 nhà bác học Á Đông đem dịch lý Âm Dương các công thức song hành điện lực nguyên tử được phần danh dự lãnh thưởng Nobel khoa học 1957, sau hai lần thí nghiệm của quốc tế nguyên tử lực cuộc.

Âm Dương trên bình diện văn từ coi như cân phân ngang bằng, nhưng thực trạng theo luật cơ (lẻ) ngẫu (chẵn) vẽ nên hình tượng thì Dương bao giờ cũng lấn m quá bán (3 đối 2) như tất cả mọi mặt chia loại m Dương trong dịch học:

D = Nam, cương, thiện; đại, chính, thực, quân tử, phú quý, mạnh.

A = Nữ, ác, tiểu, tà, hư, tiểu nhân, bần tiện, yếu.

Giữa Thiên Can và Địa Chi cũng vậy. Can phải là gốc, Chi chỉ là ngọn. Nguồn thực lực quan trọng vẫn là Can nên Can được đặt đứng trước Chi cho biết đâu là căn bản.

Mỗi khi nói đến Thiên (Trời) nhận ngay thuộc Dương, với hình tượng trong sáng, mà Địa (Đất) phải u minh thuộc m. Cũng như nghĩ đến Nam tướng thấy mày râu dõng mãnh (Dương) còn nữ thì thanh mai uyển chuyển ( Âm).

Thời gian cho dịch chia làm 3 giai đoạn:

1. Bất dịch = Mệnh lập

2. Giao dịch = Thân hành

3. Biến dịch = Vận chuyển

Tử vi chính thị đích tôn của dịch lý

Tử vi chính thị đích tôn của dịch lý

Mỗi cá thể sinh vật được m Dương phối hiệp sanh ra chứa đựng Ngũ Hành đầy đủ hợp chất là bất dịch. Vì lẽ sống còn phải lần hồi tiếp xúc ngoại giới là giao dịch, tất nhiên đời sẽ biến dịch, tùy theo hoàn cảnh, người không hiểu tùy thời quyết định, (ăn thua, ở theo thời).

Phần chương lãnh dịch học phải biết chia loại về nghĩa Âm Dương.

Dương hạo phải ở Dương vị, Âm hào nằm ở Âm vị mới đắc cách, trái lại là bất chính thường đem ,lại khó khăn kết quả không lành.

Mỗi quẻ dịch có 6 hào bắt đầu từ dưới chồng lên 7 Theo luật cơ ngẫu hào sơ hào tam, hào ngũ là hào Dương vị. Hào nhị, hào tứ, hào thượng là hào m vị. Vị trí của Dương vị nên được Dương hào chiếm đóng, m vị phải để cho Âm vào trú ngụ, mọi việc sẽ được hanh thông, trái lại tất sở cầu bị bế tắc.

Như 2 quẻ:

Thủy Hỏa Kỷ Tế:

Cho thấy sự hào ở dưới cùng hào 3, hào 5 đều 1 vạch là Dương hào đắc Dương vị. Hào 2 và 4 và thượng (6) đều 2 vạch là trong Âm vị có m hào. 3 nét trên là Khảm (Thủy) 3 nét dưới là Ly (Hỏa). Theo tượng quẻ Thủy, ở trên, Hỏa ở dưới có nghĩa Hỏa bốc lên, Thủy thấm xuống tức Thủy Hỏa tương giao để đem lại thành công hợp cách 6 hào m ở m vị, Dương ở Dương vị rất hoàn toàn đâu vào đó, ý nghĩa mọi sự đắc cách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *